Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „UŻYWANE LALKI”

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10.05.2019r.

1. DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

1.1. Karta Towaru – podstrona w Sklepie Internetowym na której są przedstawione informacje na temat Towaru oraz na której znajduje się przycisk umożliwiający dodanie tego Towaru do Koszyka

1.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (jeżeli osoba taka nie ukończyła 18 roku życia, do zawarcia Umowy sprzedaży wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, przy czym w takim przypadku konieczne jest również uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy na założenie Konta Klienta oraz na złożenie zamówienia), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży Towaru lub Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121,poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830, 1844)

1.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.5. Konto Klienta – baza danych przydzielana Użytkownikowi po rejestracji w Witrynie, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca Użytkownikowi m.in. zapisanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki zamówień, prezentująca historię i statusy zamówień. Założenie Konta Klienta w Witrynie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnianego na Witrynie, po wypełnieniu stosownych rubryk formularza oraz potwierdzeniu przez Użytkownika rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym konto przesłanym e-mailem do Użytkownika przez Usługodawcę

1.6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych związanych z zamówieniem takich jak w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności

1.7. Newsletter – wiadomość poczty elektronicznej, która może być wysyłana przez Usługodawcę do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania tego typu wiadomości

1.8. Sklep Internetowy – część Witryny umożliwiająca zawieranie pomiędzy Usługodawcą a Klientem umów sprzedaży na odległość Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, zawierająca między innymi Karty Towarów

1.9. Sprzedaż Na Odległość – zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą bez jednoczesnej obecności Stron, za pomocą środków porozumiewania się na odległość takich jak m.in.:

1.9.1.   Internet

1.9.2.   Poczta elektroniczna

1.10. Strona – Klient lub Usługodawca

1.11. Strony – Klient oraz Usługodawca łącznie

1.12. Regulamin – niniejszy regulamin

1.13. Witryna – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.uzywanelalki.pl, korzystając z którego Użytkownik może zapoznawać się z informacjami i Towarami prezentowanymi przez Usługodawcę, a także składać zamówienia i  kupować Towary dostępne w Sklepie Internetowym

1.14. Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym

1.15. Towar na indywidualne zamówienie – produkt tworzony na specjalne zamówienie klienta, którego zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie. Zamówiony w ten sposób towar nie podlega wymianie lub zwrotowi.

1.16. Umowa sprzedaży – zamówienie Towaru lub Towarów złożone przez Klienta zgodnie z Regulaminem, zaakceptowane przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami punktu 7.12. Regulaminu;

1.17. Usługodawca – Bernadeta Szyszkowska prowadząca działalność gospodarczą pod adresem, ul. Gen. Grochowskiego 1/6, 05-500 Piaseczno; posiadająca NIP 5551538330, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@uzywanelalki.pl; telefon kontaktowy: 668-122-648.

1.18. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny oraz usług dostępnych w Witrynie

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. Podmiotem prowadzącym Witrynę jest Usługodawca.

2.2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Witryny m.in. usługi:

2.2.1. udzielania Klientom informacji o Towarach i usługach Usługodawcy, pozwalające Klientom na  zapoznawanie się z informacjami o Towarach i usługach Usługodawcy,

2.2.2.      utrzymywania Konta Klienta,

2.2.3.      wysyłki Newslettera,

2.2.4.      umożliwiające Klientom składanie zamówień na Towary,

2.2.5.      sprzedaży Na Odległość Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym.

2.3. Regulamin reguluje m.in. kwestie składania zamówień, zawarcia Umowy sprzedaży, zasady dostawy Towarów, odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz procedurę składania reklamacji.

2.4. Przed zamówieniem jakichkolwiek Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, Użytkownik jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z Towarów Użytkownik akceptuje Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla niego wiążące. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik powinien wydrukować kopię Regulaminu, aby móc się do niego odwołać w przyszłości.

2.5. Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.uzywanelalki.pl w zakładce Regulamin.

2.6. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich składanych zamówień, Umów sprzedaży i zasad dostaw Towarów. Złożenie zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Towarów każdorazowo oznacza akceptację Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów Regulaminu nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw (w tym żądania, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości).

2.7. Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi przedłożonymi przez Klienta warunkami. W sposób wyraźny Klient zrzeka się wszelkich warunków, które kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie przedłożył, proponował lub zastrzegał pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie. Warunki te zostają w sposób wyraźny uchylone i wyłączone.

2.8. Żadne inne warunki lub zmiany w Regulaminie nie są wiążące, chyba że zostało to uzgodnione w formie pisemnej pomiędzy Stronami.

2.9. Przed skorzystaniem z Witryny Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i stosować się do jego postanowień.

2.10. Skorzystanie z jakiejkolwiek części Witryny w jakimkolwiek zakresie oznacza akceptację Regulaminu, obowiązującego z datą pierwszego skorzystania z Witryny przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Witryny.

2.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane on-line za pośrednictwem Witryny, jednakże dalsze korzystanie z Witryny uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

3.1. Użytkownik zobowiązany jest m.in. do:

3.1.1. korzystania z Witryny w taki sposób, aby nie zakłócać jej funkcjonowania, w tym używając odpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń,

3.1.2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu na Witrynie niezamówionej informacji handlowej, przedsiębraniu czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

3.1.3. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

3.1.4. korzystania z Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.1.5. zabezpieczenia swojego loginu i hasła do Konta Klienta przed ujawnieniem osobom trzecim,

3.1.6. niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy, jeśli jakiekolwiek nieautoryzowane osoby trzecie weszły w posiadanie hasła i loginu do Konta Klienta lub jeśli miało miejsce jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie adresu e-mailowego lub Konta Klienta lub jakiekolwiek znane Klientowi naruszenie bezpieczeństwa. Klient zgadza się, że każda osoba, której ujawniona została jego nazwa użytkownika lub hasło, jest upoważniona do działania na jego rzecz, w tym do korzystania z (i/lub dokonywania transakcji za pośrednictwem) Konta Klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność, jeśli nie zachowa w tajemnicy swojego hasła.

3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostęp do Witryny przez jakąkolwiek osobę korzystającą z jego połączenia internetowego oraz za podanie do jej wiadomości Regulaminu.

3.3. W żadnym przypadku Użytkownik nie powinien korzystać z Witryny lub przekazywać Usługodawcy, na Witrynę lub dowolnemu Użytkownikowi Witryny czegokolwiek, co:

3.3.1. jest naruszeniem jakiegokolwiek przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub regulaminów;

3.3.2. jest nieuczciwe, karalne lub bezprawne;

3.3.3. jest niedokładne lub nieaktualne;

3.3.4. jest obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, wulgarne, bluźniercze, rasistowskie, dyskryminujące, obraźliwe, uwłaczające, szkodliwe, zawierające groźby, krępujące, złośliwe, obraźliwe, nienawistne, groźne, oszczercze, nieprawdziwe lub polityczne;

3.3.5. udaje inną osobę lub podmiot lub błędnie przedstawia związek z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;

3.3.6. ogranicza lub narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej (w tym prawa do wzorów, znaków towarowych i do rozpowszechniania) lub prywatność lub inne prawa Usługodawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;

3.3.7. jest sprzeczne z interesami Usługodawcy;

3.3.8. obejmuje korzystanie, dostarczanie lub przekazywanie jakichkolwiek wirusów, niezamówionej poczty elektronicznej, koni trojańskich, robaków itp. lub programów komputerowych, mających na celu zniszczenie, szkodliwy wpływ, niejawne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnego systemu, danych lub osobistych informacji.

3.4. Podczas zakładania Konta Klienta oraz przy każdym późniejszym zalogowaniu się na Konto Klienta, Klient ma możliwość subskrypcji oraz rezygnacji z subskrypcji e-maili informacyjnych, takich jak Newslettery, informacje dotyczące ofert itd. Klient może zrezygnować z takich e-maili informacyjnych w każdej chwili, logując się na swoje Konto Klienta.

3.5. Dostęp do złożonych zamówień przez Klienta z uwagi na bezpieczeństwo zawartych tam danych jest możliwy jedynie po zalogowaniu na Konto Klienta. Za pośrednictwem Konta Klienta Klient może przeglądać informacje dotyczące swoich zamówień, które zostały zakończone, które są otwarte i które ostatnio zostały wysłane oraz zapisywać i zarządzać danymi adresowymi oraz zasubskrybowanymi Newsletterami.

4. ZAWARCIE I USTANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest między Usługodawcą a Użytkownikiem po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w Witrynie, założeniu Konta Klienta oraz potwierdzeniu przez Użytkownika rejestracji i aktywowaniu Konta Klienta poprzez kliknięcie na linku aktywującym Konto Klienta przesłanym wiadomością e-mail do Użytkownika przez Usługodawcę. W celu założenia Konta Klienta niezbędne będzie podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu e-mailowego oraz ewentualnie innych informacji dotyczących Użytkownika.

4.2. Umowa o której mowa w pkt. 5.1. Regulaminu zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem takiej umowy (o ile wynika to z treści lub celu takich praw) oraz postanowień poniższych.

4.4. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając samodzielnie Konto Klienta lub zgłaszając do Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. W przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta.

4.5. Usługodawca może z uzasadnionych przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną informując o tym Użytkownika na podany przez niego adres e-mail na 14 dni przed datą usunięcia Konta Klienta.

4.6. Usługodawca ma prawo rozwiązać usługę świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia lub postanowień Regulaminu po bezskutecznym upływie 2 dni roboczych od wezwania Użytkownika przez Usługodawcę do zaprzestania takiego naruszenia lub naruszeń.

4.7. Klient zobowiązany jest przekazywać Usługodawcy oraz za pośrednictwem Witryny rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować Usługodawcę na bieżąco o zmianach.

4.8. Użytkownik ma prawo otworzyć tylko jedno Konto Klienta. W przypadku Użytkowników zakładających więcej niż jednego Konto Klienta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do skasowania tych kont. Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał powyższych  warunków, Usługodawca może wysłać ostrzeżenie lub usunąć Konto Klienta lub ewentualnie zmodyfikować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA WITRYNY

5.1. Usługodawca dokłada starań aby Witryna funkcjonowała w pełni poprawnie oraz zobowiązuje się do usuwania ewentualnych usterek funkcjonowania Witryny.

5.2. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności Witryny lub niektórych jej funkcji w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Witryny. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Witryna była dostępna 24 godziny na dobę, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu Witryna jest niedostępna w danym czasie lub okresie. Usługodawca nie może zagwarantować, że dostęp do Witryny będzie nieprzerwany, terminowy i  bezbłędny. Usługodawca ma prawo do przeprowadzania napraw, przeglądu technicznego lub wprowadzenia nowych opcji i funkcji Witryny.

5.3. Usługodawca nie gwarantuje, że Witryna będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku dostępu Użytkownika do Witryny lub korzystania z niej lub uzyskania jakichkolwiek materiałów z Witryny.

5.4. Usługodawca może  zmienić lub uaktualnić Witrynę i jej zawartość bez uprzedniego powiadomienia.

5.5. Usługodawca  dołoży wszelkich starań, aby informacje i materiały zamieszczone w Witrynie były prawidłowe. Jednakże Usługodawca nie daje gwarancji ani nie składa oświadczenia, wyraźnego ani dorozumianego, że są one kompletne, dokładne, aktualne, zdatne do określonego celu.

5.6.  Materiały zamieszczone w Witrynie przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstawy do jakiegokolwiek zobowiązania lub obowiązku ze strony Usługodawcy. Żadne informacje zamieszczone w Witrynie nie stanowią oferty.

5.7. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji na nieprawidłowe działanie Witryny w terminie 14 dni od daty w jakiej nastąpiło takie nieprawidłowe działanie.

5.8. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres: Bernadeta Szyszkowska ul. Gen. Grochowskiego 1/6, 05-500 Piaseczno lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@uzywanelalki.pl

5.9. Usługodawca rozpatrzy taką reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz opis nieprawidłowości.

5.10. Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

6. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

6.1. Składając zamówienie Klient oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

6.2. Składając zamówienie Klient przyjmuje warunki Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Klient ma prawo, możliwość oraz powinien zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa zamówienie.

6.3. Klient dokonuje zamówienia Towaru poprzez wypełnienie w Witrynie odpowiedniego formularza. Zamówienie przez Klienta określonego Towaru lub Towarów stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Usługodawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży na odległość określonego Towaru lub Towarów na warunkach wynikających z treści Witryny i Regulaminu. Usługodawca nie przewiduje możliwości składania zamówień telefonicznie.

6.4. Po skutecznym wypełnieniu przez Klienta powyższego formularza system komputerowy Usługodawcy generuje skierowaną do Klienta wiadomość e-mail z informacją o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta, która stanowi wyłącznie potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia od Klienta. Powyższa wiadomość e-mail nie oznacza przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia Klienta lecz wywiera taki skutek prawny, że oferta złożona przez Klienta (tj. złożone przez niego zamówienie) wiąże Klienta. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. Jednakże w przypadku podania na stronie Sklepu Internetowego błędnej ceny, Klient, który złożył zamówienie zostanie o tym poinformowany niezwłocznie po wykryciu takiego błędu i o faktycznej cenie. Informację taką Klient może otrzymać również po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail po zarejestrowaniu zamówienia. W takim wypadku wyżej wskazana oferta Klienta (tj. złożone przez niego zamówienie) uważana jest za niebyłą i Klient będzie mógł złożyć ponowne zamówienie.

6.5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu zamówionego Towaru do momentu wystawienia przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub otrzymania od Klienta zawiadomienia o cofnięciu zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

6.6. Jeżeli Usługodawca nie powiadomi Klienta o zarejestrowaniu złożenia zamówienia przez Klienta (co nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia Klienta do realizacji) w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, niezależnie od przyczyn z jakich to nastąpiło (w tym przyczyn za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, zwłaszcza w związku z podaniem przez Klienta błędnych danych kontaktowych), uważa się, że zamówienie zostało anulowane oraz że nie wywołuje skutków prawnych. Usługodawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie zamówienia.

6.7. W Sklepie Internetowym Usługodawca podaje następujące kwoty:

6.7.1. cenę Towaru jaką należy zapłacić,

6.7.2. koszty dostawy,

Jeśli na Stronie nie podano inaczej, wszelkie ceny podane są w polskich złotych. W Sklepie Internetowym Usługodawca podaje również kwotę łączną, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić za zakup i dostarczenie zamawianego Towaru.

6.8. Klient jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę Towaru wraz z wszelkimi kosztami (w tym kosztami transportu, po otrzymaniu informacji dodatkowych oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie 7 dni, dokonując płatności w następujący sposób:

6.8.1. przelew (przedpłata): należność za zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

6.8.2. przelew przez serwis Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem tego operatora oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie http://www.przelewy24.pl.

6.8.3. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym

Usługodawca nie jest zobowiązany do realizacji i dostarczenia zamówienia zanim nie otrzyma całkowitej płatności. Za termin dokonania płatności ustala się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Nie przewiduje się konieczności złożenia kaucji lub też udzielenia jakichkolwiek gwarancji finansowych przez Klienta.

6.9. Jeśli Klient  zostanie poproszony o podanie szczegółów dotyczących karty płatniczej, musi być w pełni uprawniony do używania tej karty lub konta. Karta lub konto muszą mieć wystarczającą ilość środków na pokrycie planowanej płatności.

6.10. Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane Usługodawcy w celu zakupienia od niego Towarów są zgodne z prawdą, jest uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów zakupu i dostawy Towaru. Usługodawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących płatności Klienta przed dostarczeniem Towaru.

6.11. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi zamówionego Towaru dopóki nie zaakceptuje jego zamówienia, tj. w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości nie przyjmie zamówienia Klienta do realizacji. Dopóki Usługodawca wyraźnie nie potwierdzi, że przyjął zamówienie złożone przez Klienta do realizacji, wysyłany przez Usługodawcę e-mail, list, faks lub jakiekolwiek inne potwierdzenie otrzymania zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim potwierdzeniu otrzymania zamówienia Usługodawca może podać numer zmówienia oraz szczegóły dotyczące zamówionego Towaru. Do chwili przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji Usługodawca, według swojego uznania, może odmówić przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu niedostępności Towaru lub zaoferować Klientowi Towar alternatywny (w takim przypadku wymagane jest, aby Klient najpierw złożył ponownie zamówienie) o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej  (e-mail).

6.12. Po przyjęciu przez Usługodawcę zamówienia Klienta do realizacji, do Klienta zostanie niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Usługodawcę całkowitej zapłaty za złożone zamówienie, tj. od daty uznania rachunku bankowego Usługodawcy) wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca ten fakt. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu oferta Klienta (tj. złożone przez niego zamówienie) przestaje wiązać, a jeżeli Klient dokonał zapłaty za zamówione Towary, Usługodawca zwróci wszelkie otrzymane przez niego płatności związane z zamówieniem Towarów dokonane przez Klienta bądź firmę obsługującą jego kartę kredytową, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania płatności. Otrzymanie powyższego e-maila oznacza przyjęcie przez Usługodawcę oferty Klienta (tj. złożonego przez niego zamówienia) do realizacji i zawarcie Umowy sprzedaży na odległość określonego Towaru lub Towarów. Niepotwierdzenie zamówienia w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, jest równoznaczne z odmową Usługodawcy przyjęcia zamówienia do realizacji i jego anulowaniem.

6.13. Umowa sprzedaży jest zawarta, a Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar w chwili przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji i otrzymania zapłaty z tytułu potwierdzonego zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez Usługodawcę i przekazaniu go do systemu e-mailowego Klienta w sposób umożliwiający mu jego odczytanie. Usługodawcy (po przyjęciu zamówienia do realizacji) przysługuje uprawnienie do wysłania do Klienta rachunku lub faktury w dowolnym momencie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednakże nie zwalnia to Klienta z obowiązku wcześniejszego uiszczenia całości opłaty, tj. od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę. Do czasu potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, Klient zaś ma prawo je anulować. W przypadku anulowania zamówienia przez Usługodawcę lub przez Klienta przed jego przyjęciem do realizacji, Usługodawca niezwłocznie zwróci wszelkie otrzymane przez niego płatności związane z zamówieniem Towarów dokonane przez Klienta bądź firmę obsługującą jego kartę kredytową, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty odmowy realizacji zamówienia przez Usługodawcę lub anulowania zamówienia przez Klienta.

6.14. Jeśli po wysłaniu przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji i przekazaniu go do jego systemu e-mailowego, Klient stwierdzi, że popełnił błąd w zamówieniu, powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą pod adresem: kontakt@uzywanelalki.pl. Usługodawca nie może zagwarantować, że będzie w stanie zmienić zamówienie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Klienta.

6.15. Umowa sprzedaży dotyczy wyłącznie Towarów, których wysyłka została potwierdzona przez Usługodawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji. Usługodawca nie jest zobowiązany dostarczyć jakichkolwiek innych Towarów mogących stanowić część zamówienia złożonego przez Klienta zamówienia dopóki Usługodawca nie wyśle potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta dotyczącego tych Towarów do realizacji.

6.16. Umowa zawarta między Stronami jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie przez Usługodawcę do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 7.12.Regulaminu powyżej podsumowującej dane transakcji. Postanowienia Umowy sprzedaży zawartej między Stronami w zakresie w jakim ustalane są na podstawie Regulaminu są utrwalone i udostępnione poprzez zamieszczenie  Regulaminu na Witrynie w zakładce Regulamin.

6.17. Zabezpieczenie treści Umowy sprzedaży zawartej między Stronami następuje poprzez uniemożliwienie dostępu do Umowy sprzedaży osobom nieupoważnionym.

6.18. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów polegają na bieżącym informowaniu Klienta o nieprawidłowościach we wprowadzanych przez Klienta danych (przykładowo cyfry zamiast liter, niedozwolone znaki).

7. ZASADY DOSTAWY TOWARÓW

7.1. Celem Usługodawcy jest dostarczenie Towarów zamówionych przez Klienta na miejsce dostawy określone przez Klienta w zamówieniu.

7.2. Celem Usługodawcy jest dostarczanie zamówionych przez Klienta Towarów w czasie podanym w treści zamówienia. Usługodawca nie odpowiada za przekroczenie ww. terminów, jeżeli będą one spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7.3. Usługodawca dołoży starań aby powiadomić Klienta, jeśli szacowany termin dostawy ulegnie zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy i poinformuje go o nowym planowanym terminie dostawy.

7.4. W chwili dostarczenia Towaru Klient może zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy Towar nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Klient powinien zachować potwierdzenie odbioru Towaru na wypadek późniejszych kontaktów z Usługodawcą odnośnie Towaru. W przypadku stwierdzonych usterek czy uszkodzeń, dostarczenia niewłaściwego Towaru, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego w obecności kuriera czy osoby odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki.

7.5. Towar jest dostarczany w standardowym opakowaniu lub specjalnym opakowaniu w przypadku przesyłek wielkogabarytowych, dostosowanym do wielkości zamówienia. Do zamówienia dołączany jest każdorazowo paragon lub faktura.

7.6. Wszelkie ryzyko dotyczące Towaru przechodzi na Klienta w momencie jego doręczenia i podpisania odbioru towaru bez stwierdzenia uchybień, usterek, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Klienta w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Klienta ryzyka Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Towaru.

7.7. Przy otwieraniu Towaru Klient jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

7.8. Klient powinien zapewnić bezpieczny odbiór zamówionego Towaru bez zbędnej zwłoki i w określonym przez Usługodawcę terminie.

7.9. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przez Klienta przyjęcia przesyłki lub jeśli Klient nie przyjmie dostawy lub nie odbierze Towarów od przewoźnika w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Towarów, Usługodawca (bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw lub środków prawnych) może wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

7.9.1. naliczyć opłatę za magazynowanie Towaru oraz inne poniesione przez Usługodawcę uzasadnione koszty; lub

7.9.2. nie udostępniać Towaru do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w trybie natychmiastowym, w którym to przypadku Usługodawca zwróci Klientowi lub firmie obsługującej jego kartę kredytową pieniądze zapłacone przez Klienta na mocy danej Umowy sprzedaży, pomniejszone o kwotę uzasadnionych wydatków poniesionych przez Usługodawcę (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Towarów oraz wszelkie opłaty za magazynowanie, jakie przewidziano w punkcie 8.11.(a) Regulaminu).

7.10. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że prezentowane w Sklepie Internetowym Towary są wystarczające i odpowiadają jego indywidualnym celom oraz spełniają jego indywidualne wymagania i posiadają stosowne właściwości. Zgodnie z treścią Umowy sprzedaży Towary mogą posiadać indywidualne, określone właściwości chyba, że Umowa sprzedaży stanowi wprost inaczej. Ponadto w Umowie nie zostaje określony żaden specyficzny jej cel. Klient przyjmuje do wiadomości, że Towary co do zasady nie są ustandaryzowane, chyba że opis Towaru na Witrynie stanowi inaczej. Dopuszcza się uwzględnienie szczególnych wymagań Klienta, w takim przypadku Towary mogą być wykonywane na zamówienie. Uzgodnienie w tym zakresie, będzie dokonane przed potwierdzeniem zamówienia.

 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Klient posiadający status Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu lub osobie upoważnionej przez niego Towaru.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął złożone przez niego zamówienie do realizacji, oferta przestaje wiązać. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

8.2. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można:

8.2.1 odesłać w formie papierowej na adres: Bernadeta Szyszkowska ,  ul. Gen. Grochowskiego 1/6, 05-500 Piaseczno;

8.2.2. przesłać na adres e-mail: kontakt@uzywanelalki.pl

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Zakupiony Towar należy odesłać na adres wskazany w pkt. 9.8. Regulaminu.

8.3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego w sposób, o którym mowa w pkt. 8.2. Regulaminu. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest utrwalane i udostępniane poprzez wysłanie przez Usługodawcę do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

8.4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci takiemu Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

8.5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient który odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8. Klient  ma obowiązek na swój koszt zwrócić Towar Usługodawcy w stanie w jakim go odebrał lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Usługodawca prosi, aby Klient zwrócił Towar wraz z paragonem lub fakturą i innymi dokumentami dołączonymi do Towaru oraz w oryginalnym opakowaniu na adres: Bernadeta Szyszkowska, ul. Gen. Grochowskiego 1/6, 05-500 Piaseczno.

8.9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

8.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8.11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

8.11.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.11.2. której przedmiotem są produkty przycinane na miarę;

8.12. Usługodawca wskazuje, iż ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854)między innymi daje Klientowi posiadającemu status Konsumenta uprawnienia i nakłada na Usługodawcę obowiązki wskazane w punktach powyższych. Usługodawca zaleca jednak, aby Klient zapoznał się z przepisami powyższej ustawy celem uzyskania pełnych informacji o swoich uprawnieniach i obowiązkach Usługodawcy wynikających z tej ustawy.

8.13. Usługodawca może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli pomimo przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, zamówione przez niego Towary są niedostępne z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca:

8.13.1. niezwłocznie poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

8.13.2. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. REKLAMACJE

 9.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań i zobowiązuje się aby:

9.1.1. Towary zostały dostarczone nieuszkodzone w zamówionych ilościach, bez wad oraz

9.1.2. Towary były zgodne ze specyfikacją zamieszczoną w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.

9.2. Towar jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami (lub ewentualne instrukcjami) zamieszczonymi w Sklepie Internetowym lub na samym Towarze. Obowiązkiem Klienta jest korzystanie z Towarów wyłącznie zgodnie z tymi specyfikacjami (ewentualnie instrukcjami).

9.3. Usługodawca wskazuje, iż z uwagi na charakter oferowanych przez niego Towarów, poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się między sobą (m.in. kolorem, wagą, wymiarami, wyglądem i innymi atrybutami) oraz w stosunku do zdjęć tych Towarów i specyfikacji zamieszczonej w Sklepie Internetowym.

9.4. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w szczególności gdy otrzymany przez niego Towar okazał się wadliwy. Reklamacje można składać w następujący sposób:

9.4.1. w formie papierowej na adres: Bernadeta Szyszkowska , Gen.    Grochowskiego 1/6, 05-500 Piaseczno;

9.4.2. przesłać na adres e-mail: kontakt@uzywanelalki.pl

Usługodawca komunikuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@uzywanelalki.pl oraz telefonicznie pod numerem: 668-122-648.

9.5. Reklamacja powinna zawierać:

9.5.1. wskazanie Towaru którego dotyczy wadliwość;

9.5.2. szczegółowe określenie rodzaju wadliwości lub uszkodzenia Towaru;

9.5.3 wskazanie daty i numeru zamówienia wadliwych Towarów;

9.5.4. zdjęcie Towaru dokumentujące jego wadliwość;

9.5.5. wskazanie daty w której powstała wadliwość;

9.5.6. żądanie Klienta związane z reklamacją;

9.5.7. dane kontaktowe składającego reklamację.

Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9.6. Usługodawcy przysługuje prawo do odmowy uznania reklamacji w szczególności w przypadku gdy reklamowany Towar:

9.6.1. był nienależycie użytkowany, nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

9.6.2. uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

9.6.3. był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Towaru lub Usługodawcy; lub

9.6.4. uległ normalnemu zużyciu.

9.7. Reklamacje można składać w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru Klientowi. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po ujawnieniu wadliwości Towaru, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia.

9.8. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w proces rozpatrywania reklamacji często musi zostać włączony producent Towaru i z tego powodu przygotowanie odpowiedzi na reklamację może zostać wydłużone.

9.9. W przypadku niezadowolenia Klienta ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Usługobiorcę, Klientowi przysługuje uprawnienie do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Powyższe uprawnienie nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z ewentualnych innych rozwiązań przewidzianych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Strony dopuszczają w każdym momencie polubowne rozwiązanie ewentualnych sporów.

10. SIŁA WYŻSZA

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji Umowy sprzedaży spowodowane jakąkolwiek przyczyną niepodlegającą jego kontroli, w tym za działanie jakiejkolwiek siły wyższej, osób trzecich (w tym między innymi hakerów, dostawców, administracji publicznej, quasi-państwowej, ponadpaństwowej lub lokalnej), powstania, rozruchy, zamieszki obywatelskie, wojny, starcia, operacje militarne, państwowe stany wyjątkowe, terroryzm, piractwo, aresztowania, ograniczenia wolności lub zatrzymania ze strony właściwych władz, strajki, zrzeszenia lub lokaut pracowników, epidemie, pożary, wybuch, huragan, powódź, suszę, warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, wypadki, awarie techniczne, oprogramowanie osób trzecich, awarie lub problemy z publicznymi źródłami zaopatrzenia w media (w tym awarie w dostawie prądu, usług telekomunikacyjnych oraz Internetu), niedobór lub brak możliwości uzyskania zaopatrzenia, materiałów, sprzętu lub transportu („Działanie Siły Wyższej„) bez względu na to, czy wspomniane okoliczności mogły zostać przewidziane.

10.2. Każda ze Stron może niezwłocznie rozwiązać Umowę sprzedaży poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, gdy Działania Siły Wyższej trwają przez okres siedmiu dni roboczych lub dłuższy, i w takim przypadku żadna ze Stron nie ponosi względem drugiej Strony odpowiedzialności za powód takiego rozwiązania (z wyjątkiem zwrotu dokonanej płatności za niedostarczony Towar).

10.3. Jeśli Usługodawca zawarł Umowę sprzedaży identycznych lub podobnych Towarów z więcej niż jednym Klientem, i nie ma możliwości pełnej realizacji zobowiązań Usługodawcy względem Klienta z powodu Działania Siły Wyższej, Usługodawca może zdecydować według własnego uznania, które zamówienia zostaną realizowane i w jakim zakresie.

11. ZAWIADOMIENIA

11.1. Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej i mogą zostać dostarczone osobiście lub za pomocą listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni znany drugiej Stronie adres. Dla uniknięcia wątpliwości dla potrzeb Umowy sprzedaży i Regulaminu, e-maile traktowane są jako zawiadomienia w formie pisemnej.

11.2. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością.

12. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

12.1. Użytkownik nie jest upoważniony do modyfikowania papierowych i cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych lub pobranych z Witryny. Nie jest dopuszczalne używanie żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik oddzielnie od załączonego tekstu.

12.2. Użytkownik nie jest upoważniony do używania jakichkolwiek części materiałów zamieszczanych w Witrynie w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

12.3. Jeśli Użytkownik wydrukował, skopiował lub pobrał jakąkolwiek część Witryny z naruszeniem Regulaminu, utraci prawo do korzystania z Witryny i będzie zobowiązany zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które utworzył.

12.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony internetowej, której wskazuje link na Witrynie. Usługodawca nie rekomenduje stron internetowych osób trzecich, które wskazuje jako link zamieszczony w Witrynie.

13.5. Bez zgody Usługodawcy nie wolno włączać Witryny do jakiejkolwiek innej strony internetowej.

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1. W związku z realizacją Umowy sprzedaży, jak również dla celu prowadzenia prawidłowej księgowości i dla celów podatkowych Usługodawca będzie przechowywać dokumentację dotyczącą wszelkich złożonych przez Klienta zamówień przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia. Usługodawca rekomenduje Klientowi wydrukowanie i zachowanie kopii Regulaminu, złożonego przez Klienta zamówienia, potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, by móc się do nich odwołać w przyszłości.

13.2. Jeśli jakikolwiek punkt Regulaminu lub Umowy sprzedaży stanie się lub zostanie uznany za nieważny lub niepodlegający wykonaniu lub niezgodny z prawem przez właściwy sąd, taka nieważność lub niewykonalność lub niezgodność z prawem pozostaje bez wpływu na inne punkty oraz części punktów i wszystkie one obowiązują z pominięciem punktu uznanego za nieważny lub niewykonalny.

13.3. Regulamin oraz Umowa sprzedaży (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) są regulowane, interpretowane i podlegają prawu polskiemu. Zarówno Usługodawca jak i Klient niniejszym poddają się jurysdykcji sądów polskich we wszelkich sporach związanych z wykonaniem Umowy sprzedaży lub dotyczących postanowień Regulaminu. Wszelkie transakcje, korespondencja oraz kontakty między Stronami są dokonywane lub prowadzone w języku polskim.

14. DANE OSOBOWE

14.1. Klient dokonując zakupów w Sklepie Internetowym dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Usługodawcę.

14.2. Dane Klientów są zbierane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

14.3. Dane Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.

14.4. Usługodawca prowadzi zbiór danych klientów Sklepu Internetowego, które wykorzystywane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

14.5. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

14.6. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

14.7. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki prywatności i polityki cookies.

15. ZAŁĄCZNIKI

15.1         Załącznik nr 1–WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – do pobrania Tutaj

15.2         Załącznik nr 2 –WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO – do pobrania Tutaj